فوت و فن

مژگان مشاوری

کارشناس علوم تربیتی کودکان و کارشناس روانشناسی کودکان

فارغ التحصیل کارشناسی علوم تربیتی کودکان با نیازهای خاص و کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه اصفهان _ مربی مهارت های زندگی و مشاور دبستان غیر دولتی دخترانه سما واحد نجف آباد.