فوت و فن

مرضیه شیخی

دارای مدرک کارشناسی مامایی از دانشگاه گرگان
دارای مدرک ماماهمراه از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
همچنین مدرک ورزش دوران بارداری
مدرس دوره های: دخترزایی، پسرزایی، دوقلو زایی، بارداری سریع