فوت و فن
تصویر بهرنگ نعمتی

بهرنگ نعمتی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه ملی ملایر، مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور کرج
سوابق: روانشناس و مشاور مراکز مشاوره، روانشناس مرکز MMT و مربی کودکان بی سرپرست.