فوت و فن
تصویر بهاره طاهلی

بهاره هاطلی

کارشناسی روانشناسی صنعتی - استاد دانشگاه پیام نور بهارستان

داراي مدرك كارشناسي روانشناسي صنعتي از دانشگاه اصفهان كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي از دانشگاه اصفهان مدرس سابق دانشگاه پيام نور بهارستان. درمانگر کودک.