فوت و فن

محبوبه طالبی

محبوبه طالبی
متولد ۱۳۶۹
کارشناس محیط زیست
دارای مدرک فنی حرفه ای خیاطی دوره های نازک دوزی
شلوار دوزی
ژورنال
سرویس آشپزخانه
اپلیکه دوزی
۳سال سابقه کار در فضای مجازی