فوت و فن | آموزش آنلاین

ذهن و تفکر چه تغییراتی در جسم اعمال میکنند

تصویر تاثیر افکار بر جسم

تاثیر ذهن و افکار بر روی جسم

توجه به نازیبایی ها یا ناخواسته ها و یا احساس پریشانی، ناامیدی، یا هر گونه افکار منفی طبعات بدی در…