فوت و فن | آموزش آنلاین ویدیویی

ارتباط ذهن با جسم

تاثیر افکار بر جسم

تاثیر ذهن و افکار بر روی جسم

توجه به نازیبایی ها یا ناخواسته ها و یا احساس پریشانی، ناامیدی، یا هر گونه افکار منفی طبعات بدی در…
question